Τριήμερο συνέδριο με τίτλο «Η Οικιακή Κομποστοποίηση στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων» διοργανώνει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων στο πλαίσιο της δράσης «ΤΖΟΥΜΕΡΚΟΜΠΟΣΤ», η οποία έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2023» στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας,  Καινοτόμες Δράσεις– Έξυπνες Πόλεις, Λοιπές Δράσεις».

Στόχος του συνεδρίου, όπως και ολόκληρης της δράσης, είναι η  προώθηση της αναβάθμισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και πιο συγκεκριμένα η προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας αρχικής δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών της περιοχής για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων (οικιακοί παραγωγοί), καθώς επίσης και για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στα Πράμαντα, το τριήμερο 10 (ώρα 17:00–20:00), 11 (ώρα 12:00–17:00) και 12 (ώρα 10:00 – 13:00) Νοεμβρίου. Υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming από το facebook της ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε. (https://www.facebook.com/ThreeThirdsSociety), εξωτερικού αναδόχου του Δήμου.