ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΖΟΥΜΕΡΚΟΜΠΟΣΤ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2023
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις – Λοιπές Δράσεις
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 15.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταμείο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δήμος Βορείων Τζουμέρκων