«Εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πρόταση που υποβλήθηκε με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», Προϋπολογισμού 254.033,05 €

Το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να εξυπηρετήσει τον Δήμο Ζίτσας και αφορά την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την υλοποίηση δράσεων Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ και στον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου

ΣΤΟΧΟΣ : Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή – ανακύκλωση συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης.»